Categories
Икономика

Кризата от 2008.г преосмисляне,има ли нужда от нова икономическа теория Финансово-Икономическата криза от 2008.г показа че неолибералните икономически модели не действат.Засилва се неравенството във разпределението на благата,ножицата между най богатите и най бедните става все по голяма.Това налага преосмисляне на действащите икономически модели.Крайно необходимо е създаването на нов икономикс нещо почти невъзможно.Но може да се върнем към основите на икономическата мисъл а именно Политическата икономия. Политическа икономия известна още със съкращението политикономия е обществена наука която се занимава главно с взаимните връзки между политическите и икономическите институции и процеси. Примерна тема е влиянието на различните видове политически системи върху разпределението и използването на крайно количество ресурси. Политическата икономия може да се разглежда как човешката икономическа дейност определя вида управление,което обществото избира за себе си.Тя е много близка до икономиката.Двете науки имат различаващи се подходи към едни и същи проблеми.Приема се че икономиката е модерно продължение на полит икономическата мисъл.Полит икономията дава качествен анализ.А икономиката дава количествен анализ. Един от крупните представители на Полит икономическата мисъл е Уилям Пети Уилям Пети(1623-1687) Икономическият живот е подчинен на обективни закони,определяни от пети като природни.Неговите смели и задълбочени анализи почиват на богат статистически материал.Той е първият автор който формулира отговора на въпроса: Кое определя стойността на стоката,кой е нейният източник?Трудът заявява Пети и насочва вниманието си към сравнения между естествената и политическата цена Основни постулати и изводи в учението на Пети -Величината на стойността се определя от количеството труд,измерено с работно време -Стойността и разменната стойност са тъждествени: разменната стойност съществува единствено в парична форма -Само трудът зает с придобиването на благородни метали,непосредствено създава стойност -Равнището на работната заплата се определя от стойността на средствата за съществуване -Работниците изразходват повече труд отколкото е необходимо за производството на потребните им средства за съществуване -част от работното време е прибавено време(съвременно принадено време) -Целият излишък на стойността над производствените разходи е рента; рентата е всеобща форма на принадената стойност -Рентата е резултат от принадения труд;тя не е продукт на фактора земя -Повишаването на работната заплата води до намаляването на рентата -Диференциалната рента е свързана със земята и със различните и качества по признаците–-плодородие и близост до пазара -Стойността на земята е равна приблизително на сумата на годишните ренти за 21-години:цената на земята е рента продадена за няколко години -Задачата на политическата анатомия(или политическата аритметика) е изясняването на същността на икономическите явления -Анатомическият анализ “на политическото тяло” изисква съчетаване на статистическия метод с абстрактния. -Под “природни закони” следва да се разбират законите,произтичащи от природата на производството,управлявано от промишления капитал -Естествената цена съответства на необходимите разходи на труд за производството на обществения продукт продиктувани от естествени условия а политическата цена определя онези политически условия които водят до увеличаване на разходите на труд над необходимите за производството на същия обем обществен продукт -Пазарната цена е паричен израз на на стойността на стоката -Колкото по усъвършенствано е разделението на труда,толкова по висока е неговата производителност,а това означава и по ниска стойност на стоките -Лихвеният процент зависи от размерите на поземлената рента и количеството на парите в обръщение Ето нагледен пример чрез титана на икономическата мисъл Уилям Пети че има нужда да се изучава Полит икономия Равнището на работната заплата се определя от стойността на средствата за съществуване–––какво се получава на практика работните заплати са ниски те не са достатъчни за достойно съществуване.Каквито и закони(икономически) да са създадени от Икономикса каквито и криви да се изучават,те направили ли са живота по добър? Не не са. Много е важна ролята на институциите във една държава правилата които пишат,механизмите за разпределение на средствата във една икономическа система. И тука пак Пети е абсолютно прав със въведените от него понятия: 1) Естествена цена; 2) Политическа цена Естествената цена –- необходимите разходи на труд за производството на обществения продукт продиктувани от естествени условия––––––тука е разковничето от естествени условия Политическа цена–– онези политически условия които водят до увеличаване на разходите на труд над необходимите за производството на същия обем обществен продукт. Тоест политическите условия водят до повишаването на разходите за труд, а оттам и до повишаване на цената на стоките или благата които се използват във обществото.Държавата със нейните институции и нейните експерти трябва да имат основна задача подобряване на благосъстоянието на хората във една държава.Да създават добри условия за извършване на икономическата дейност.А не да пречат чрез всевъзможни данъци,такси,разрешителни режими,неадекватно облагане на труда на тези които създават стойност.Само доброто познаване на Икономическите закони и полит-икономическия качествен анализ са във състояние да помогнат за доброто съществуване на икономическата система.Държавата е тази която трябва да се грижи за благосъстоянието на хората ,но чрез прецизирани правила,нормативни актове,и да не увеличава цената на благата

Categories
Икономика

Да има ли държавни бензиностанции Изключително сериозно се обсъжда създаването на държавни бензиностанции.Като основния аргумент е че така цената за крайния потребител ще падне тоест ще бъде по ниска.Възможно ли е това на практика. За да се отговори на тоя въпрос трябва да се отговори на няколко други въпроса. Какви са функциите на държавата? Най общо те се класифицират : 1)По сфера на обществения живот на: -вътрешни *правна функция–-установяване на правни норми, регулиращи обществените отношения и поведението на гражданите, защита на правата и свободите на хората и гражданите. *политическа функция––осигуряване на политическа стабилност, изработване на програмно-стратегически цели и задачи за развитие на обществото. *организаторска функция––уреждане на цялата дейност на властта, осъществяване на контрола върху изпълнението на законите. *Икономическа функция––-организация, координация и регулиране на икономическите процеси с помощта на данъци и кредитна политика, планиране, създаване на стимули за икономическа активност, осъществяване на санкции. *Социална функция––-осигуряване на солидарни отношения в обществото, сътрудничество на различните му слоеве, реализация на принципа на социална справедливост––-включваща и защита на тези които по силата на обективни причини не могат да си осигурят достойно ниво на живот(инвалиди ,пенсионери,майки,деца) здравеопазването,системата на обществения транспорт. *екологична функция––––гарантиране на добра околна сред * културна функция––––-създаване от държавата на условия ––ключовата дума тук е условия за удовлетворяване на културните нужди на хората,формиране на духовност,открито информационно пространство * образователна функция–––-осигуряване на качествено образование,предоставяне на равни възможности за получаване на такова. -Външни функции на държавата: *външнополитическа функция––––развитие на дипломатически отношения,сключване на международни договори. *функция за осигуряване на национална безопасност. И така от вътрешните функции––една от най важната без да се елиминира значението на другите е Икономическата която е организация, координация и регулиране на икономическите процеси с помощта на данъци и кредитна политика, планиране, създаване на стимули за икономическа активност, осъществяване на санкции. Всичко е изключително прецизирано инструментариумът също е точен–-държавата пише правилата на играта по които ще се осъществява икономическата дейност,включително санкциите ––-но не трябва пряко да се намесва във икономиката ,нейната намеса е чрез правила,закони и санкции.Ако нещата не вървят както трябва тогава съвсем логично е да се смята че правилата и санкциите по които се извършва икономическата дейност са неправилни,не са добре прецизирани и не действат както трябва.Кой е виновен във случая тогава държавните органи които са написали правилата на играта и тези които следят за тяхното спазване.Един от примерите които се дават от специалистите е следният.Нека си представим един боксов мач съдията на ринга следи за правилата на играта за тяхното спазване но той пряко не слага ръкавиците той не участва във схватката(борбата). Сега за горивата те са акцизна стока. Какво е акциз? Това е форма на облагане със косвен данък въведени са още през 17 век ,те са надбавка към цената на стоката и се плаща от крайният потребител.Предназначение на акцизите е: да се ограничи потреблението на вредни за здравето и морала и разточителни стоки и услуги.Ето защо се приема за напълно нормално да бъдат облагани със Акциз–-алкохол и цигари.Но със течение на времето акциза става оборотен данък ––за да се пълнят хазните. Във България това има и своята правна аргументация а именно: ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ Чл. 2. На облагане с акциз подлежат: 1. алкохолът и алкохолните напитки; 2. тютюневите изделия; 3. (доп. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) енергийните продукти и електрическата енергия; 4. (отм. – ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) 5. (отм. – ДВ, бр. 44 от 2009 г., в сила на 01.01.2010 г.) От това по лошо не може и да бъде горивата са акцизни стоки.Може ли да бъде променено това положение във България? Не не може защото сме член на ЕС и има съответна нормативна норма че горивата са акцизни стоки.Може ли да се намали Акциза? Пак според нормативен документ на ЕС са упоменати минималните равнища като всяка държава членка може да наложи по висок но не и по нисък.Във България не е наложен по висок придържаме се към минималните прагове.Остава диференцирана ставка за ДДС.Тоест да се намали този данък за горивата и оттам да падне цената.Министъра на финансите категорично е показвал несъгласие за диференцирани ставки по ДДС за каквато и да е стока.И това е на този етап невъзможно.В цената на горивата влизат: 1-данъци 2-цена на суровина и други––оперативни разходи 3-печалба за рафинерия и краен търговец Цената на петрола е променлива величина и зависи от много фактори политическа сигурност във даден регион,търсене,равнище на добиви,очаквани политики от големите държави Рафинериите дават отстъпки за свои клиенти по определени правила Цената на горивата могат да паднат чрез намаляване на ДДС и чрез намаляване на административните разходи, за данъчни складове и тяхната поддръжка,по малка печалба за всеки по веригата.Държавата си има функции и трябва да ги изпълнява.Абсолютно несериозно звучи твърдението че имало Картел между търговците и затова държавата трябва да се намеси пряко на пазара.Ми нека специализираните служби се вземат във ръце и го докажат.Нали затова са създадени.Ако това е основен мотив означава едно нещо определени държавни служби не си вършат работата.За да се намеси държавата пряко трябва да се създаде държавна компания–- да е построят бензиностанции.Колко бензиностанциии ще построи държавната компания? Какъв процент ще са от общия брой за страната? Колко средства ще са необходими за това? Има ли ги държавата? Не е ли по добре да се изразходват за друго?Къде ще са те само във малките населени места ли? На пазарен принцип ли ще се управлява компанията и цените там ще бъдат ли дотирани?Или единствената полза ще е че във малките населени места ще има изградени бензиностанции.Институциите във страната не са на ниво там е проблема не са разписани добре правилата във тоя сектор както и санкциите.Колко държавни компании са на печалба? Колко добре се управляват изобщо.Ако държавата чрез горивата иска да изпълнява социална функция това е друго.Но тогава трябва да се отговори на въпроса кой ще плати за евентуална по ниска цена?Ще платят всички.Социална политика се прави чрез разходите,а те са свързани със Бюджета.Ще има ли повишение на определени данъци за да се случи това.Криза е постъпленията във бюджета съвсем логично е да са намалели.Следователно абсолютно ненужно е заиграването на държавата със това. А по скоро сериозен анализ и наблюдение от държавните органи на рафинериите и данъчните складове и недопускане на монопол,като е очевидно че точно определена рафинерия има монополно положение на пазара .