Categories
Икономика

Кризата от 2008.г преосмисляне,има ли нужда от нова икономическа теория Финансово-Икономическата криза от 2008.г показа че неолибералните икономически модели не действат.Засилва се неравенството във разпределението на благата,ножицата между най богатите и най бедните става все по голяма.Това налага преосмисляне на действащите икономически модели.Крайно необходимо е създаването на нов икономикс нещо почти невъзможно.Но може да се върнем към основите на икономическата мисъл а именно Политическата икономия. Политическа икономия известна още със съкращението политикономия е обществена наука която се занимава главно с взаимните връзки между политическите и икономическите институции и процеси. Примерна тема е влиянието на различните видове политически системи върху разпределението и използването на крайно количество ресурси. Политическата икономия може да се разглежда как човешката икономическа дейност определя вида управление,което обществото избира за себе си.Тя е много близка до икономиката.Двете науки имат различаващи се подходи към едни и същи проблеми.Приема се че икономиката е модерно продължение на полит икономическата мисъл.Полит икономията дава качествен анализ.А икономиката дава количествен анализ. Един от крупните представители на Полит икономическата мисъл е Уилям Пети Уилям Пети(1623-1687) Икономическият живот е подчинен на обективни закони,определяни от пети като природни.Неговите смели и задълбочени анализи почиват на богат статистически материал.Той е първият автор който формулира отговора на въпроса: Кое определя стойността на стоката,кой е нейният източник?Трудът заявява Пети и насочва вниманието си към сравнения между естествената и политическата цена Основни постулати и изводи в учението на Пети -Величината на стойността се определя от количеството труд,измерено с работно време -Стойността и разменната стойност са тъждествени: разменната стойност съществува единствено в парична форма -Само трудът зает с придобиването на благородни метали,непосредствено създава стойност -Равнището на работната заплата се определя от стойността на средствата за съществуване -Работниците изразходват повече труд отколкото е необходимо за производството на потребните им средства за съществуване -част от работното време е прибавено време(съвременно принадено време) -Целият излишък на стойността над производствените разходи е рента; рентата е всеобща форма на принадената стойност -Рентата е резултат от принадения труд;тя не е продукт на фактора земя -Повишаването на работната заплата води до намаляването на рентата -Диференциалната рента е свързана със земята и със различните и качества по признаците–-плодородие и близост до пазара -Стойността на земята е равна приблизително на сумата на годишните ренти за 21-години:цената на земята е рента продадена за няколко години -Задачата на политическата анатомия(или политическата аритметика) е изясняването на същността на икономическите явления -Анатомическият анализ “на политическото тяло” изисква съчетаване на статистическия метод с абстрактния. -Под “природни закони” следва да се разбират законите,произтичащи от природата на производството,управлявано от промишления капитал -Естествената цена съответства на необходимите разходи на труд за производството на обществения продукт продиктувани от естествени условия а политическата цена определя онези политически условия които водят до увеличаване на разходите на труд над необходимите за производството на същия обем обществен продукт -Пазарната цена е паричен израз на на стойността на стоката -Колкото по усъвършенствано е разделението на труда,толкова по висока е неговата производителност,а това означава и по ниска стойност на стоките -Лихвеният процент зависи от размерите на поземлената рента и количеството на парите в обръщение Ето нагледен пример чрез титана на икономическата мисъл Уилям Пети че има нужда да се изучава Полит икономия Равнището на работната заплата се определя от стойността на средствата за съществуване–––какво се получава на практика работните заплати са ниски те не са достатъчни за достойно съществуване.Каквито и закони(икономически) да са създадени от Икономикса каквито и криви да се изучават,те направили ли са живота по добър? Не не са. Много е важна ролята на институциите във една държава правилата които пишат,механизмите за разпределение на средствата във една икономическа система. И тука пак Пети е абсолютно прав със въведените от него понятия: 1) Естествена цена; 2) Политическа цена Естествената цена –- необходимите разходи на труд за производството на обществения продукт продиктувани от естествени условия––––––тука е разковничето от естествени условия Политическа цена–– онези политически условия които водят до увеличаване на разходите на труд над необходимите за производството на същия обем обществен продукт. Тоест политическите условия водят до повишаването на разходите за труд, а оттам и до повишаване на цената на стоките или благата които се използват във обществото.Държавата със нейните институции и нейните експерти трябва да имат основна задача подобряване на благосъстоянието на хората във една държава.Да създават добри условия за извършване на икономическата дейност.А не да пречат чрез всевъзможни данъци,такси,разрешителни режими,неадекватно облагане на труда на тези които създават стойност.Само доброто познаване на Икономическите закони и полит-икономическия качествен анализ са във състояние да помогнат за доброто съществуване на икономическата система.Държавата е тази която трябва да се грижи за благосъстоянието на хората ,но чрез прецизирани правила,нормативни актове,и да не увеличава цената на благата

неолибералните икономически модели не действат.Засилва се неравенството във разпределението на благатаМного е важна ролята на институциите във една държава правилата които пишат,механизмите за разпределение на средствата във една икономическа система.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *