Categories
Васил Божков политика

Васил Божков със нов политически проект Бизнесменът Васил Божков пусна на страницата си във Facebook анкета която пита дали гражданите ще го подкрепят за нов политически проект.67% от включилите се в нея са отговорили със „да“ а със „Не“ са отговорили 33%(временни резултати към11:00).Към г-н Васил Божков има отправени 18 обвинения.Пак във Facebook същият обявява че пиарката на премиер-министъра Борисов Севделина Арнаудова е идвала ежемесечно в офиса му като остави на премиера да отговори със каква цел.Също така г-н Божков твърди че е изнудван да плаща такса спокойствие в размер на 20% от печалбата си.Отговорите на премиер-министъра Борисов,на Менда Стоянова ,на финансовия министър Горанов са във тон отричайки всякакви обвинения.По важното във случая е имали шанс Васил Божков да направи нов политически проект? Зависи от начина по който би се стартирал такъв.Определено Божков предвид обвиненията които са повдигнати срещу него не би се върнал във България да задейства този проект лично и на място.Това което би могъл да направи е да задейства Нов политически проект чрез друга партия която би финансирал,зад която би застанал.Но важно е дали би декларирал директно чрез социалните медии че застава зад тази партия, и я подкрепя? Същото е малко вероятно но че политически проект разбирай партия във България не се прави трудно е истина която не може да се оспори от никой предвид законите във страната. Как ще е ориентирана тази партия ляво,дясно каква идеология ще изповядва и най важното ще има ли експертиза? Кой ще е лицето на тази партия? Каква е целта и промяна на установени порядки във Българския политически живот или да е дразнител своево рода да опъва нервите на Политическото статукво?Само по себе си регистрацията на една партия не е толкова сложно спрямо действащото във България Законодателство а именно: Закон за политическите партии Обн. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.102 от 20 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.17 от 24 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.73 от 5 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.78 от 28 Септември 2007г., изм. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.54 от 16 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.99 от 17 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.9 от 28 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.99 от 16 Декември 2011г., изм. ДВ. бр.30 от 26 Март 2013г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.71 от 13 Август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 5 Март 2014г., доп. ДВ. бр.32 от 5 Май 2015г., изм. ДВ. бр.95 от 8 Декември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.39 от 26 Май 2016г., изм. ДВ. бр.98 от 9 Декември 2016г., доп. ДВ. бр.86 от 27 Октомври 2017г., изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г., изм. ДВ. бр.50 от 25 Юни 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 30 Юли 2019г., изм. ДВ. бр.28 от 24 Март 2020г., изм. ДВ. бр.44 от 13 Май 2020г. Глава втора. УЧРЕДЯВАНЕ, РЕГИСТРАЦИЯ И ДЕЙНОСТ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ Чл. 10. (1) (Изм. – ДВ, бр. 6 от 2009 г.) Политическа партия се учредява по инициатива на най-малко 50 граждани с избирателни права съгласно българското законодателство, които образуват инициативен комитет. (2) Инициативният комитет приема учредителна декларация в писмена форма. (3) В учредителната декларация по ал. 2 се определят основните принципи и цели на политическата партия. (4) Инициативният комитет публикува най-малко в един национален ежедневник учредителната декларация и открива подписка за набиране на членове-учредители. Чл. 11. (1) (Изм. – ДВ, бр. 6 от 2009 г.) Всеки гражданин с избирателни права съгласно българското законодателство може да се присъедини към подписката чрез саморъчно попълнена и подписана декларация за индивидуално членство по образец, утвърден от инициативния комитет, до провеждането на учредителното събрание. (2) С декларацията по ал. 1 гражданинът изразява личната си воля за членство в политическата партия и декларира, че приема основните принципи и цели на политическата партия от учредителната декларация и че не членува в друга политическа партия. (3) Декларация по ал. 1 подписват и членовете на инициативния комитет. Чл. 12. (1) (Доп. – ДВ, бр. 73 от 2006 г.) Политическа партия се образува на учредително събрание, което се провежда на територията на Република България в срок до три месеца от датата на приемане на учредителната декларация. (2) (Изм. – ДВ, бр. 6 от 2009 г.) Учредителното събрание на политическата партия е законно, ако на него присъстват най-малко 500 граждани с избирателни права съгласно българското законодателство, подписали декларация по чл. 11. Чл. 13. (1) Учредителното събрание на политическата партия приема устав на политическата партия с най-малко 500 учредители. (2) Учредителното събрание избира ръководни и контролни органи на политическата партия съгласно приетия устав. Чл. 14. (1) Уставът на политическата партия съдържа: 1. наименованието на политическата партия и нейните символи; 2. седалището и адреса на управление; 3. целите и начините за постигането им; 4. ръководните и контролните органи; 5. правилата относно представителството на политическата партия; 6. реда за свикване, избиране и освобождаване на ръководните и контролните органи и техните правомощия; 7. реда за възникване и прекратяване на членството; 8. правата и задълженията на членовете; 9. правилата за създаване на партийни структури и техните права и задължения; 10. правилата за определяне размера на членския внос; 11. правилата за набиране и разходване на средства и за разпореждане с партийно имущество; 12. условията и реда за прекратяване на политическата партия. (2) Не се допуска повтаряне на наименованието или абревиатурата на друга партия, както и прибавянето към тях на думи, букви, цифри, числа или други знаци. (3) (Нова – ДВ, бр. 32 от 2015 г.) Не се допуска повтаряне на наименованието или абревиатурата на коалиция, регистрирана в Централната избирателна комисия за участие в последните избори за народни представители, или на наименованието на съществуваща парламентарна група, както и прибавянето към тях на думи, букви, цифри, числа или други знаци. Тази забрана не се прилага при наличие на съгласие в писмена форма с нотариална заверка на подписите на лицата, представляващи коалицията или на ръководството на парламентарната група. Чл. 15. (1) (Доп. – ДВ, бр. 19 от 2014 г., в сила от 05.03.2014 г., изм. – ДВ, бр. 17 от 2019 г.) Политическата партия се регистрира в публичен регистър на политическите партии в Софийския градски съд. Публичността на регистъра се осигурява чрез интернет страницата на съда при спазване изискванията за защита на личните данни. (2) Политическата партия се регистрира в съда по писмена молба от органа на партията, който съгласно устава я представлява, подадена в срок до три месеца от датата на провеждане на учредителното събрание. (3) (Изм. – ДВ, бр. 6 от 2009 г.) За регистрация политическите партии са длъжни да представят в съда: 1. учредителна декларация; 2. протокол от учредителното събрание; 3. устав на партията; 4. (изм. – ДВ, бр. 6 от 2009 г.) списък, съдържащ трите имена, ЕГН, постоянен адрес и саморъчен подпис на не по-малко от 500 членове – учредители на партията, граждани с избирателни права съгласно българското законодателство; 5. декларации за индивидуално членство по чл. 11; 6. нотариално заверени образци от подписите на представляващите политическата партия; 7. (изм. – ДВ, бр. 6 от 2009 г.) списък, съдържащ трите имена, ЕГН и постоянен адрес на не по-малко от 2500 членове; 8. нотариално заверена декларация от ръководството на политическата партия за автентичността на документите по т. 3, 4 и 7; 9. удостоверение за уникалност на името. (4) Документът по ал. 3, т. 9 се издава от Софийския градски съд по ред, определен от него. Чл. 18. (1) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г., доп. – ДВ, бр. 86 от 2017 г.) Решението по молбата за регистрация подлежи на обжалване или протест в 7-дневен срок от узнаването му пред Върховния касационен съд независимо от предпоставките за допускане на касационното обжалване по чл. 280, ал. 1 и ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс. (2) В 14-дневен срок от подаване на жалбата или протеста по ал. 1 Върховният касационен съд се произнася с решение, което е окончателно. (3) Софийският градски съд в 7-дневен срок от влизане в сила на решението за регистрация вписва политическата партия в регистъра на политическите партии. (4) Политическата партия придобива качество на юридическо лице от деня на вписването на политическата партия в регистъра на политическите партии в Софийския градски съд. Чл. 19. Решението на съда за вписване на политическата партия в регистъра се обнародва в „Държавен вестник“ в 7-дневен срок от представянето му. Ето това е законната форма и готово имаме Политическа партия . Предвид горе изложеното за регистрация на Политическа партия това е напълно възможно и по силите на бизнесмен като Васил Божков Според мен няма да има никакъв проблем да се съберат 50-човека за учредителна декларация,както и 500 човека за финализиране на политическия проект.Но по важното идва след това а именно ще се направи ли експертен съвет който наистина да направи реален този проект,ще се намерят ли експерти които да предложат определени законодателни промени,ще има ли наистина експерти(специалисти във тясна област) които ще действат или всичко е прах във очите, и предизвикване на определени дискусии свързани със управляващите? Нещо което умишлено се избягва от мнозина е Кой стои зад големите партии в страната,чисто икономически Ахмед Доган създателя на ДПС във едно вече не съществуващо предаване(шоу) заяви имаме си обръчи от фирми. Важен въпрос много важен всяка партия има ли си обръч от фирми които я финансират? И ако има срещу какви услуги? Писнало ли е му на г-н Божков да финансира политически партии? Много въпроси и много отговори които очакват г-н Божков.Ако самият е казал А готов ли е да стигне до Я? Или ще е поредният недоволен от Политическото Статукво.Готов ли сте г-н Божков наистина готов ли сте за нов Политически Проект?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *